Služby

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblastech níže uvedených. Ve všech těchto oblastech nabízíme sepsání a revizi dokumentace, zastupování před soudy a správními orgány, jednání s protistranou a veškeré právní jednání nutné k úspěšnému zakončení věci.

Občanské právo

 • sepsání a revize občanskoprávních smluv

 • zastupování klientů při jednání s protistranou, v soudním, rozhodčím a exekučním řízení

 • příprava a sepis zajišťovacích a utvrzovacích dokumentů

 • právní pomoc při uplatnění práv z titulu odpovědnosti za škodu či bezdůvodného obohacení

 • spoluvlastnické vztahy

 • komplexní právní pomoc v souvislosti s děděním a dědickým řízením

 • právní prostředky ochrany proti neoprávněným zásahům do osobnostních práv fyzických osob i do dobré pověsti právnických osob

Obchodní a korporátní právo

 • komplexní právní poradenství obchodním společnostem a družstvům a jiným právnickým osobám (zakládání, změny v základním kapitálu, v orgánech společností a družstev, likvidace, příprava a organizace valných hromad)

 • dohody mezi společníky či akcionáři (Joint Venture Agreements)

 • revize zakladatelských dokumentů s ohledem na novou právní úpravu

 • přeměny společností (fúze a akvizice)

 • sepsání a revize obchodních smluv

 • zastupování při jednání s protistranou

 • vymáhání a uplatňování nároků z obchodněprávních vztahů

 • zastupování před úřady a soudy i rejstříkovými soudy

Pracovní právo

 • poskytování komplexního právního poradenstí pro zaměstnavatele či zaměstnance

 • příprava smluv a dalších dokumentů souvisejících s pracovněprávními vztahy

 • zastupování v občanskoprávním soudním řízení zejména při sporech o neplatnost výpovědi

Právo nemovitostí

 • příprava smluv a dalších dokumentů souvisejících s nemovitostmi, zejména převod nemovitostí, služebnosti, právo stavby

 • příprava smluv a dalších dokumentů souvisejících s nájmem bytových či nebytových prostor

 • poskytování komplexních právních služeb v oblasti bytového práva

 • zastupování v rámci správních řízení souvisejících s nemovitostmi, zejména v katastrálním a stavebním řízení

Rodinné právo

 • zastoupení v rozvodovém řízení

 • zastupování ve sporech o svěření dítěte do péče a o úpravě styku rodiče s dítětem

 • vztahy k nezletilým (úprava výše výživného, návrhy na určení a popření otcovství)

 • majetkové vztahy mezi manžely a registrovanými partnery (vypořádání společného jmění manželů, sepis předmanželské i manželské smlouvy, zajištění rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů)

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení

 • zastupování poškozených a uplatňování jejich nároků v trestním řízení

Insolvenční právo

 • poskytujeme komplexní právní služby věřitelům i dlužníkům(podání insolvenčního návrhu, přihláška pohledávky, zastupování v insolvenčním řízení, jednání s insolvenčním správcem)

 • zastupování v incidenčních sporech, ve sporech o vyloučení majetku z majetkové podstaty (vylučovací žaloba)

Správní právo

 • zastupování klentů v řízení před katastrem nemovitostí, živnostenským i jinými úřady

 • zastupování v  přestupkových řízeních

 • poskytujeme komplexní právní poradenství cizincům (vyřízení povolení k pobytu, pracovní povolení)

 • zastupování v řízeních před správními soudy všech stupňů

 • zastupování před ostatními správními orgány

Soudní a jiná řízení

Ověřování pravosti podpisu

Úschova peněz a listin

Služby

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblastech níže uvedených. Ve všech těchto oblastech nabízíme sepsání a revizi dokumentace, zastupování před soudy a správními orgány, jednání s protistranou a veškeré právní jednání nutné k úspěšnému zakončení věci.

Občanské právo

 • sepsání a revize občanskoprávních smluv

 • zastupování klientů při jednání s protistranou, v soudním, rozhodčím a exekučním řízení

 • příprava a sepis zajišťovacích a utvrzovacích dokumentů

 • právní pomoc při uplatnění práv z titulu odpovědnosti za škodu či bezdůvodného obohacení

 • spoluvlastnické vztahy

 • komplexní právní pomoc v souvislosti s děděním a dědickým řízením

 • právní prostředky ochrany proti neoprávněným zásahům do osobnostních práv fyzických osob i do dobré pověsti právnických osob

Obchodní a korporátní právo

 • komplexní právní poradenství obchodním společnostem a družstvům a jiným právnickým osobám (zakládání, změny v základním kapitálu, v orgánech společností a družstev, likvidace, příprava a organizace valných hromad)

 • dohody mezi společníky či akcionáři (Joint Venture Agreements)

 • revize zakladatelských dokumentů s ohledem na novou právní úpravu

 • přeměny společností (fúze a akvizice)

 • sepsání a revize obchodních smluv

 • zastupování při jednání s protistranou

 • vymáhání a uplatňování nároků z obchodněprávních vztahů

 • zastupování před úřady a soudy i rejstříkovými soudy

Pracovní právo

 • poskytování komplexního právního poradenstí pro zaměstnavatele či zaměstnance

 • příprava smluv a dalších dokumentů souvisejících s pracovněprávními vztahy

 • zastupování v občanskoprávním soudním řízení zejména při sporech o neplatnost výpovědi

Právo nemovitostí

 • příprava smluv a dalších dokumentů souvisejících s nemovitostmi, zejména převod nemovitostí, služebnosti, právo stavby

 • příprava smluv a dalších dokumentů souvisejících s nájmem bytových či nebytových prostor

 • poskytování komplexních právních služeb v oblasti bytového práva

 • zastupování v rámci správních řízení souvisejících s nemovitostmi, zejména v katastrálním a stavebním řízení

Rodinné právo

 • zastoupení v rozvodovém řízení

 • zastupování ve sporech o svěření dítěte do péče a o úpravě styku rodiče s dítětem

 • vztahy k nezletilým (úprava výše výživného, návrhy na určení a popření otcovství)

 • majetkové vztahy mezi manžely a registrovanými partnery (vypořádání společného jmění manželů, sepis předmanželské i manželské smlouvy, zajištění rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů)

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení

 • zastupování poškozených a uplatňování jejich nároků v trestním řízení

Insolvenční právo

 • poskytujeme komplexní právní služby věřitelům i dlužníkům(podání insolvenčního návrhu, přihláška pohledávky, zastupování v insolvenčním řízení, jednání s insolvenčním správcem)

 • zastupování v incidenčních sporech, ve sporech o vyloučení majetku z majetkové podstaty (vylučovací žaloba)

Správní právo

 • zastupování klentů v řízení před katastrem nemovitostí, živnostenským i jinými úřady

 • zastupování v  přestupkových řízeních

 • poskytujeme komplexní právní poradenství cizincům (vyřízení povolení k pobytu, pracovní povolení)

 • zastupování v řízeních před správními soudy všech stupňů

 • zastupování před ostatními správními orgány

Soudní a jiná řízení

Ověřování pravosti podpisu

Úschova peněz a listin